העברת תשלומים לחו"ל

הכירו את המסלול הירוק!

 

ב-26 בספטמבר 2017 פרסמה רשות המסים מסלול ירוק חדש, המאפשר העברת כספים לתושבי חוץ בפטור מניכוי מס במקור, באמצעות הצהרה בבנק בלבד.

העברות של כספים לתושבי חוץ באמצעות הבנקים מחייבות במקרים רבים, אישור ניכוי מס במקור של פקיד השומה, למעט במקרים ספציפיים לגביהם נקבע שאין לנכות מס במקור. בהמשך לאמור, רשות המיסים פרסמה הודעה לפיה, במקרים מסוימים, תתאפשר העברת כספים לתושבי חוץ במסלול ירוק ללא צורך בפניה למשרדי רשות המסים לקבלת אישור.

המסלול הירוק מיועד לתשלומים המועברים לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה, לסוגי התשלומים הבאים: השקעה במניות חבר בני אדם, השקעה בנדל"ן בחו"ל, השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד), מתן הלוואות לתושב חוץ, מתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם.

יש למלא טופס ההצהרה מס' 2513/2 ולהעביר לבנק לצורך ביצוע ההעברות כאמור (הטופס יישמר על ידי הבנק ויימסר לרשות המסים על פי דרישתה).

לעיון בהודעת רשות המסים ולקישור לטופס