פריסת ל-12 תשלומים בחלוקת דיבידנד מוטב

ניתן לשלם עד ה-19/10/2017.

כדי לאפשר לנישומים המעוניינים לחלק דיבידנד מוטב במסגרת הוראת השעה ולשלם את המס בגינו, החליטה רשות המסים לאשר פריסה של המס ל-12 תשלומים.

המועד האחרון לחלוקת הדיבידנד המוטב הינו עד ליום ה-30 בספטמבר 2017, ולגביו יש לדווח לפקיד השומה עד ל-19/10/2017.

תקופת פריסת התשלומים תישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

 

לחוזר המלא של רשות המסים